Общи условия

за използване на платформата GoGo.bg

Общи

Уебсайта GoGo.bg, наричан за краткост само “Сайта” или “Уебсайта”, е собственост на "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК: 203679302 - Администратор на Сайта и представлява модерен интерактивен портал за реклами, забавления и комуникация между членовете на информационното общество, както и за електронна търговия свързана с предоставяне на услуги на информационното общество, при условията на този договор и съгласно изискванията на българското законодателство.
Чрез Уебсайта, в зависимост от техническите възможности, Администраторът си запазва възможността да предлага на неговите потребители обучения, забавни игри, конкурси, състезания и други подобни, с награди и бонуси, по правила и условия предмет на Специални условия, представляващи неразделна част от този Договор, които ще се публикуват отделно.
С използването на Сайта, на което и да е негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, всеки потребител следва да е наясно, че встъпва в правоотношения с други потребители и/или с Администратора на сайта, които правоотношения се регулират от разпоредбите на този договор наречен Договор при общи условия, от разпоредбите на Специалните общи условия - неразделна част от него, както и от относимите разпоредби на действащото българско законодателство.

І. ПОНЯТИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Формулираните понятия в Общите условия и в приложенията към тях (Специални общи условия) са относими единствено за целите на тези Общи условия и приложенията им, с оглед регулирането на отношенията между потребителите на Сайта и между тях и неговия Администратор, посредством тълкуването на действителната обща воля на страните:
Администратор (на сайта) - "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК:203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65, e-mail: hello@gogo.bg , тел: +359 32 320 326 / 0892 984 632 / 0892 984 634 ;
Активно действие - кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от Уебсайта;
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;
Ваучер - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от Администратора на купувачи, в уверение на това, че съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, последните чрез информационната платформа http://www.gogo.bg и разположената там електронна форма, са сключили с конкретен търговец–потребител на Сайта, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.
Виртуален портфейл - Функционалност на Уебсайта предназначена за регистрирани потребители, която при наличие на техническа възможност представлява база данни, даваща информация на регистриран потребител-купувач за стойностното изражение на възможността да получи намаление на цената на закупуваната стока/услуга, която може да се реализира единствено чрез закупуване на стоки/услуги посредством Уебсайта на Администратора или по друг начин указан от последния. Размерът на стойностното изражение на възможността за намаление на цената, фигуриращ във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на регистрирания потребител-купувач, съобразно желанието му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и Администратора се уреждат с отделен договор.
Гаранционна отговорност - допълнителни търговски гаранци за съответствие на потребителска стока с условията на договора за продажбата й, които търговецът-продавач не е длъжен, но би могъл да даде наред с установената от закона рекламационна отговорност.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
Злоумишлени действия са всички действия и/или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
Информационна платформа – съвкупността от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството, идентична с Уебсайта като обем от информация и комуникационни връзки;
Информационно общество - Доставчиците и получателите на услуги по смисъла на ЗЕТ;
Оферта - предложение отправено от търговец до купувач, посредством информация от текст или от текст и образ, съдържаща условия за продажба и обявена офертна цена, публикувани от търговеца на Уебсайта, за продажбата от разстояние при условие на авансово плащане, на стока/услуга продавана от търговеца чрез използване на функционалностите на Уебсайта.
Офертна цена - Продажната цена на стоката/услугата, обявена от търговеца-продавач в публикуваната оферта, валидна при договор за продажба от разстояние при условие на авансово плащане, сключен посредством функционалностите на Уебсайта Gogo.bg.
Парола е код от букви, цифри и/или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Пасивно поведение - Ненапускане на Сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя;
Посетител на Уебсайта - всяко лице, което без да се е регистрирало като потребител на Уебсайта, ползва свободно достъпните му функционалности, без възможност за достъп до функционалностите предназначени само за регистрирани потребители на Уебсайта;
Потребител на Уебсайта е всяко лице съгласило се с настоящите Общи условия и извършило регистрация като Потребител на Уебсайта;
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора и по отношение на потребителите - физически лица съхранявана, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, единствено и само във връзка с изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на потребителя, при което достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Администратора;
Публичен потребителски профил, при наличие на техническа възможност, може да е обособена част от Уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез Информационната платформа на Администратора, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в Уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни;
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;
Специални условия - Приложения, представляващи неразделна част от този Договор при “Общи условия”, като негово допълнение, регулиращо отношенията между страните по Договора при “Общи условия”, възникнали по повод на обособен сегмент от дейността на Администратора;
Редовна цена - Продажната цена на стоката/услугата в обекта на офериращия търговец.
Реклама - информация от текст или от текст и образ, за продавани от търговец стоки/услуги, публикувана от търговеца на Уебсайта по начин, непозволяващ между рекламиращия търговец и купувача, чрез използване на функционалностите на Уебсайта, да бъде сключен договор за продажба от разстояние при условие на авансово плащане на рекламираната стока/услуга.
Рекламационна отговорност - Установена по силата на закона (ЗЗП) отговорност на търговеца-продавач да осигури съответствието на потребителската стока с условията на договора за продажбата ѝ.
Уебсайт/website/ - (Сайта, Сайтът) е информационна платформа (обособено място) в глобалната Интернет мрежа, достъпна чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържаща файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес http://www.gogo.bg;
Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които Администраторът осигурява най-добра възможност за ползване на Уебсайта му, чрез съхраняване на информация за стоките/услугите, от които се интересува потребителят, така, че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на Уебсайта.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;
Използвани съкращения:
- ГПК - Граждански процесуален кодекс;
- ЗЕТ - Закон за електронната търговия;
- ЗЗД - Закон за задълженията и договорите;
- ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията;
- ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;
- ЗЗП - Закон за защита на потребителите;
- ЗТ - Закон за туризма;
- ТЗ - Търговски закон.

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1/ Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК: 203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65, на собствения си Уебсайт, с електронен адрес http://www.gogo.bg , на възможност за осъществяване на виртуални контакти между членове на информационното общество, с оглед реклама и търговия по електронен път с предлаганите чрез Уебсайта стоки/услуги, уреждащи правата и задълженията на страните по него.
2/ Страни по настоящия договор са "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК: 203679302 от една страна и всяко дееспособно физическо или юридическо лице, регистрирало се като потребител на Уебсайта, с електронен адрес http://www.gogo.bg.
3/ Сключените договори имат силата на закон в отношенията между страните по тях.
4/ Регистрацията на Потребител на Уебсайта е безплатна, като Администраторът си запазва правото, за достъпа до определени функционалности на Уебсайта, както и за предоставянето на определени услуги на информационното общество, да определи цена. Определянето на цената и задължението за плащането й се уговарят с нарочни договори. Липсата на нарочни договори за достъп до платени услуги, не ограничава възможността на регистрираните потребители да ползват предоставените от Администратора безплатни услуги.
5/ Всяко лице регистрирано като потребител на Уебсайта може да прекрати регистрацията си по всяко време като дезактивира потребителския си профил. Администраторът може да прекрати регистрацията на потребител при условията на този Договор. В случаите на прекратена регистрация, потребителският профил на конкретния потребител става недостъпен, но ако потребителят, посредством достъпните му функционалности на Уебсайта, е сключвал договори от разстояние, генерираната информация в потребителския профил се съхранява от Администратора, за период от време с продължителност в зависимост от изискванията на данъчното законодателство, но не по-малко от 5 (пет) години.
6/ (1) Правоотношенията, възникнали между страните по този Договор при Общи условия, се прекратяват чрез дезактивиране на съответен потребителски профил.
(2) Всеки потребител има възможност, по собствено желание, незабавно да дезактивира потребителския си профил.
(3) Администраторът има правото едностранно да дезактивира потребителски профил на конкретен потребител, нарушаващ Договора при Общи условия, ако след отправено му предупреждение в потребителския профил, нарушението не е било преустановено.
(4) Ново сключване на Договор при Общи условия с потребител, чийто профил е бил дезактивиран, е възможно след изтичане на 6 (шест) месеца от дезактивирането.

ІІІ. ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ


3/ Потребителят е наясно, че след регистрацията си като такъв в Уебсайта на Администратора и при осъществен достъп до Уебсайта посредством направената регистрация, фактически потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, както и че всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като Уебсайта е бил зареден в браузъра, ще представлява потвърждение на обстоятелството, че е съгласен с настоящите Общи условия.
4/ Потребителите на Уебсайта, които са страни по сключен между тях Договор за продажби от разстояние по електронен път на предлагани стоки/услуги, са наясно, че Адмниситраторът не е страна по такъв договор, освен ако противното не е посочено изрично. В тези случаи Администраторът не носи никаква отговорност по отношение на страните, относно последиците от сключените между тях договори за продажби от разстояние.
5/ Все пак, ако Потребителите на Уебсайта, които са страни по сключен между тях Договор за продажби от разстояние по електронен път на предлагани стоки/услуги, упълномощят Администратора, от тяхно име и за тяхна сметка да извършва определени действия свързани със съхранението, транспортирането и/или разпореждането с движими вещи и/или пари, те са наясно, че в тези случаи отговорността на Администратора се ограничава единствено и само до размера на обявената парична стойност на вещта или до размера на паричната сума, без да дължи лихви и/или разноски, освен ако не е било уговорено друго.
6/ По-специално потребителите на Уебсайта са наясно, че Администраторът единствено и само поддържа Уебсайта, и не носи никаква отговорност към тях при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, рекламиращи и/или офериращи чрез Уебсайта, собственост на Администратора, и/или трети лица, подизпълнители в същия Сайт;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребител чрез Сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от офериращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламирлащи и/или офериращи чрез Уебсайта, собственост на Администратора;
- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Администратора);
- Ако потребителят остави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез Сайта на Администратора и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Уебсайта на Администратора, независещи от екипа на последния.
7/ Потребителите на Уебсайта са наясно, че потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Администратора. Когато потребителят промени потребителското си име, Администраторът не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
8/ Всеки потребител на Уебсайта се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката и правилата на морала и добрите нрави, включително, но не само, като не използва дискриминационни, обидни и/или унизителни думи и изрази засягащи честта, достойнството и/или доброто име на останалите членове на информационното общество и не допуска да се разпространяват неверни твърдения за тях; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост, като уведомява незабавно Администратора за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата изградена от Администратора, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта на Администратора и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При констатирани нарушения, Администраторът има правото да заличи съответната информация от Уебсайта и/или да дезактивира потребителския профил на нарушителя.
9/ Регистрираните потребители на Сайта са наясно, че потвърждавайки приемането на тези Общи условия, при наличието на технически условия за това, със сключването чрез Уебсайта на Договор за продажби от разстояние по електронен път на стоки/услуги, без допълнителни изрични волеизявления, действайки сами за себе си, фактически упълномощават "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК: 203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65: посредством поддържаната от него информационна платформа Gogo.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между офериращите търговци и конкретните купувачи на оферираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.
10/ Потребителите на Уебсайта са съгласни, че с цел подобряване качеството на предлаганите услуги и оптимизиране защитата на правата на субектите по всяко едно правоотношение, възникнало вследствие ползването на Gogo.bg, Администраторът, би могъл по негово усмотрение, след уведомяване на потребителя, да записва телефонния разговор, по който са страни, ако разговорът има връзка с търговската дейност, осъществявана през Gogo.bg и/или касае възникване, изменение или прекратяване на породено вследствие ползването на Сайта правоотношение.
11/ Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителите на Сайта не могат да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и/или разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта.
12/ Регистрирайки се в Уебсайта на Администратора, потребителите му разрешават, при наличие на техническа възможност за това, да им бъде създаван публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Администратора всякаква информация, свързана с конкретния потребител и действията му в Уебсайта, която не е защитена от Закона за защита на личните данни.
13/ С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращите се лица декларират, че са съгласни и приемат да получават всички cookies на "ГОУГОУ.БГ" ООД, както и да ги съхраняват върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.
14/ Всеки потребител е наясно, че потвърждавайки клаузите на тези Общи условия и на техните раздели (специални условия, приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите потребители, възникнали в резултат на използването на Сайта.
15/ За неуредени случаи в договорните отношения възникнали между потребители при сключване на договор между тях чрез използването на Сайта, както и при противоречие между клаузите на договор сключен между потребители чрез използването на Сайта и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1/ "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК: 203679302 е Администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, при което полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2/ С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3/ Когато потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Администраторът има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4/ Администраторът събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Администратора.
5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Gogo.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Администратора за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в Gogo.bg и/или информацията от издадените му ваучери винаги могат да бъдат използвани от Администратора за целите на директния маркетинг.
7). При наличие на техническа възможност, при посещаване на Gogo.bg чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на Администратора за мобилни устройства, потребителят се съгласява и дава разрешение на Администратора да събира данни за неговото текущо местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за предоставяне на потребителя на информация селектирана от личния му профил.
9/ Администраторът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
10/ Регистрираният потребител разрешава в потребителските му профили в Gogo.bg, във Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Администратора и/или от рекламиращите и офериращите в Сайта търговци, както и Администраторът да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е била направена.
11/ Администраторът на Сайта изгражда и поддържа виртуална рейтингова система, която предоставя за безплатно ползване от потребителите на Сайта, при което с регистрацията си в Gogo.bg, потребителите - търговци приемат и се съгласяват с правото на всеки потребител на Сайта - потенциален купувач, който е закупил и ползвал предлаганите от търговеца стоки/услуги, да даде рейтингова оценка и/или да публикува в Сайта мнение за качеството на обслужването, които да са достъпни и видими от останалите потребители на Сайта. По същия начин търговецът има правото да публикува отговор във връзка с отзива и рейтинговата оценка на купувача. Купувачът няма право да публикува отзиви с текст, който би могъл да бъде квалифициран като дискриминиращ и/или накърняващ морала и добрите нрави. В тези случаи Администраторът има правото да заличи и/или да направи недостъпен публикувания текст. Администраторът не носи никаква отговорност за публикуване от купувача на неверни твърдения, които биха могли да увредят доброто име и/или бизнеса на търговеца. Търговецът има правото да търси от купувача отговорност за причинени вреди, в резултат на публикувани неверни твърдения. Съгласието с тази клауза от Общите условия е непременно и задължително условие за регистрацията в сайта Gogo.bg и за ползване на услугите предлагани от Администратора му, както и за сключването, чрез сайта Gogo.bg, на всеки договор между рекламиращ и/или офериращ търговец предлагащ стоки/услуги и потенциален купувач. Последващото изразено несъгласие на потребител на Сайта с текста на тази клауза е основание за Администратора да заличи регистрацията на Потребителя от сайта.

V. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТА GOGO.BG

1/ Зареждайки заглавната интернет страница Gogo.bg, купувачът получава възможност да се запознае подробно с публикувана реклама и/или оферта на търговец.
2/ При наличие на техническа възможност, функционалностите на Уебсайта ще позволяват сключване на договори от разстояние между купувачи и офериращи търговци, при извършване на авансово плащане.
3/ Ако към оферираната стока/услуга липсва препращащ линк към сайт на офериращ търговец, Администраторът ще публикува в Уебсайта, типови договори за покупко-продажби на стоки/услуги, сключвани от разстояние, при извършване на частично или пълно авансово плащане.
4/ Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, купувачът заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта, с което се счита, че този Договор при общи условия за използване на сайта Gogo.bg, е сключен между него и Администратора.
5/ В случай, че купувачът има воля да сключи конкретен договор с конкретен офериращ търговец, посредством достъпните му функционалности на информационната платформа, той следва да достигне до страница - част от Уебсайта, съдържаща специално изготвен интерфейс на конкретния договор, посредством който купувачът ще извърши електронното волеизявление за сключването му. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на авансово плащане, по указания в договора или в тези Общи условия начин.
6/ С оглед сигурността на търговския оборот и изискванията на закона, Администраторът си запазва правото, при осъществяване на покупко-продажби по електронен път от разстояние, да изисква купувачите нерегистрирани като потребители на Сайта, да преминават кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия да предоставят данните, необходими за сключване и изпълнение на конкретния договор от разстояние.
7/ Купувачите, след запознаване с Общите условия и текста на конкретните договори за покупко продажба, следва да са наясно, че конкретните договори за покупко-продажби от разстояние по електронен път, се сключват не с Администратора, а с изрично упоменато трето лице (офериращия търговец), което също е потребител на Уебсайта и използва информационната платформа Gogo.bg, за рекламиране и/или офериране на продаваните от него стоки/услуги.
8/ Плащане на парични суми във връзка с договори, сключени посредством Gogo.bg, се извършва само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получателя.
9/ Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки купувач - потребител по смисъла на ЗЗП, потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, ако не се касае за някое от изключенията предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта Gogo.bg, може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, когато то е предвидено в офертата, купувачът е длъжен, преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора, да изпрати до Администратора и до конкретния търговец, с когото е сключил договора, изрично изявление като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта Gogo.bg.
10/ Преводи на парични суми от Администратора към потребители на Сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получателя.

VІ. АВТОРСКИ ПРАВА

1/ Всички елементи на съдържанието на Уебсайта Gogo.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на "ГОУГОУ.БГ" ООД.
2/ Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта Gogo.bg, принадлежат или са били предоставени за ползване на Администратора и не могат да бъдат използвани от което и да било друго лице. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните реклами и/или оферти принадлежат на публикувалия ги търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Администраторът си запазва правото за визуалното оформяне на рекламите и офертите, публикувани от търговците, с оглед общата дизайнерска визия на Уебсайта.
3/ Който и да е Потребител на Уебсайта няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта Gogo.bg без изрично предварително писмено разрешение на Администратора.
4/ Ако не се увреждат законните права на интелектуална собственост на Администратора, потребител на Уебсайта би могъл да се копира или възпроизвежда незначителна по обем информация от него, ако е предназначена за лично ползване и при условие, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на информацията изрично се посочва, че е била свалена от Уебсайта Gogo.bg.
5/ При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Администратора, нарушителят дължи на "ГОУГОУ.БГ" ООД неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "ГОУГОУ.БГ" ООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
6/ С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че "ГОУГОУ.БГ" ООД притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от "ГОУГОУ.БГ" ООД, както и че Потребителят няма да придобива права от системата на "ГОУГОУ.БГ" ООД. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от "ГОУГОУ.БГ" ООД. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на "ГОУГОУ.БГ" ООД. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на "ГОУГОУ.БГ" ООД, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от "ГОУГОУ.БГ" ООД.
7/ Администраторът си запазва правото да заличи от Сайта материали, качени от негови потребители, по отношение на които са възникнали, или биха могли да възникнат, спорове за авторски права.

VІІ. ОГРАНИЧЕНИЯ

 

1/ Приемайки Общите условия, всеки потребител следва да е наясно, че сами по себе си те са неприложими за договори:

1. за социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи;
2. за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия;
3. за хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане; 4. за финансови услуги; 5. за придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество;
6. за строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди;
7. за туристически пътувания с обща цена;
8. за разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна;
9. сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация гарантира, че потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение;
10. за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на потребителя;
11. за услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от ЗЗП;
12. сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;
13. сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс.
2/ Приемайки Общите условия, всеки потребител следва да е наясно, че няма право на отказ от договор сключен от разстояние по отношение на договорите:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
11. сключени по време на публичен търг;
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
3/ Приемайки Общите условия, всеки потребител следва да е наясно, че не дължи авансово плащане, преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, по отношение на следните договори:
1. Договор за разпределено във времето право на ползване на собственост сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва един или няколко имота или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка за повече от един период на обитаване;
2. Договор за дългосрочни ваканционни продукти сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време заедно със или без предоставяне на транспорт или други услуги;
3. Договор за препродажба, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт
4. Договор за замяна, чрез който потребител срещу заплащане се включва в схема за замяна, в която срещу временно предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, получава достъп до имот или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка или други услуги.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1/ Неразделна част от този Договор при Общи условия са и следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

СПЕЦИАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ - ТУРИЗЪМ

Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите Общи условия.

2/ С потвърждаването на Общите условия потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях.
С потвърждаването на което и да е от приложенията към Общите условия, потребителят на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.
3/ "ГОУГОУ.БГ" ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без предварително да уведомява за това потребителите на Сайта. Когато потребителите използват функционалности на Сайта, достъпни само след потвърждаване на Общите условия, счита се, че те са се съгласили и са приели направените изменения и/или допълнения в тях.
4/ С потвърждаването на тези Общи условия, всеки купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.
5/ С потвърждаването на тези Общи условия всеки купувач заявява изричното си съгласие, при евентуално сключване на конкретен договор за покупко-продажба от разстояние, по електронен път посредством Уебсайта Gogo.bg, да заплати предварително, изцяло или частично обявената цена, съобразно условията за конкретна оферта.
6/ Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията им се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7/ По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
8/ "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК:203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65 е търговско дружество - регистрирано като туроператор и туристически агент, с удостоверение номер РК-01-7517 от 2015г. в Министерството на туризма, гр. София.

Тези Общи условия влизат в сила от 15.03.2016 година.

Всички права запазени!

"ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК:203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65