Специални общи условия - Туризъм

за използване на платформата GoGo.bg

СПЕЦИАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА GOGO.BG


Тези Специални Общи условия са Приложение, представляващо неразделна част от Договора при Общи условия за използването на Уебсайта Gogo.bg, което допълнително регулира отношенията между страните по него, възникнали по повод използването на секция “Туризъм”, представляваща обособения сегмент от дейността на Администратора.

Страни


1/ "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК:203679302, ИН203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65, e-mail: hello@gogo.bg, тел: +359 32 320 326 / 0892 984 632 / 0892 984 634, регистрирано като ТУРОПЕРАТОР и ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, с регистрационен № РК-01-7517 от 2015 г. на Министерството на туризма, гр. София
и
2/ Всяко заинтересовано трето лице, в качеството му на “ТУРИСТ” по смисъла на Закона за Туризма или на “ТУРОПЕРАТОР”, или на “ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ”, или на “ХОТЕЛИЕР”, или на “РЕСТОРАНТЬОР” в зависимост от наличие на специалните условия за определяне на това му качество, съгласно изискванията на националното му законодателство и регистриран като потребител в Уебсайта Gogo.bg.

Понятия


Освен понятията, формулирани в Договора при Общи условия за използването на Уебсайта Gogo.bg, следва да се имат предвид и следните такива:
“ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ” (ДТУ) - Услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
“ЕКСКУРЗИАНТ” - Физическо лице ползващо туристическа услуга, чийто престой е под 24 часа и не ползва преспиване.
“ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА” (ОТП) - Групови и/или индивидуални пътувания, които отговарят на следните условия:
а) извършват се по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
аа) транспорт;
бб) настаняване;
вв) други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването,
и
б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи,
и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.
"ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ" (ОТУ) - Настаняване, хранене и транспортиране, които според контекста в Специалните общи условия и/или индивидуално сключваните договори могат да бъдат предлагани като туристически продукти (пакети) , включващи поне две от тях, с определена обща цена.
"РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА" - Документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.
"РЕСТОРАНТЬОР" - лице, което извършва ресторантьорство във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи.
“ТУРИСТ” - Физическо лице, ползващо туристическа услуга, чийто престой е най-малко 24 часа.
“ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ” - Търговец, предоставящ туристически услуги, чрез извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
“ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕР” - Документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.
“ТУРОПЕРАТОР” - Търговец, предоставящ туристически услуги от свое име и за своя сметка, чрез организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.
"ХОТЕЛИЕР" - лице, което извършва хотелиерство във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране места за настаняване, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.

Обхват


= Резервиране, срещу пълно или частично авансово заплащане, на туристически услуги свързани с настаняване в туристически обекти, по договори сключени от разстояние.
= Рекламиране на: туристически обекти и дестинации, културно-исторически забележителности, фестивали, обслужващи заведения, природни забележителности и места за настаняване, на туристически и спортни атракции и др.подобни;
= Рекламиране и офериране на туристически услуги и спортни стоки;
= Сключване на туристически договори за предоставяне срещу заплащане на основни туристически услуги (ОТУ) и/или допълнителни туристически услуги (ДТУ), и/или на организирани групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена (ОТП), и/или продажби на самолетни билети (ПСБ).

Обща информация


1/ "ГОУГОУ.БГ" ООД може да предоставя туристически услуги като туроператор или като туристически агент, по силата на договори с други туроператори, туристически агенти и хотелиери, само при наличие на условията, изисквани от Закона за туризма.
2/ Когато предоставя туристически услуги като ТУРОПЕРАТОР, "ГОУГОУ.БГ" ООД действа от свое име и за своя сметка, като от свое име издава туристически ваучери и сключва туристически договори по смисъла на Закона за туризма.
3/ Когато действа като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, "ГОУГОУ.БГ" ООД действа от името на други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, като няма право от свое име да издава туристически ваучери и да сключва туристически договори, но може да издава резервационни бланки от името на упълномощилият го хотелиер.

Функционалности


В секция “ТУРИЗЪМ”, Администраторът предлага следните функционалности за регистрирани потребители на Сайта - ХОТЕЛИЕРИ:
1/ Gogo Start – всички функционалности за регистрираните потребители на Сайта плюс безплатна регистрация в секция “ТУРИЗЪМ” след представено удостоверение за категоризация, управление на няколко хотела само с една регистрация, неограничен брой снимки, адаптивна версия на профила за мобилни устройства, детайлизирана рейтинг система, email известяване, опростена система за отправяне на запитвания и потвърждаване на резервации.
2/ Gogo Advance – регистрация в секция “ТУРИЗЪМ” със закупуване на софтуерен продукт “Gogo Advance”, даващ възможност на закупилия го да използва, освен всичко включено в Gogo Start пакета, и sms услуги, приоритетно позициониране в каталога, контакти за директна връзка с хотела, статистика за проследяване интереса към контактите, бутони за споделяне на профила в социалните мрежи.
3/ Gogo Web – регистрация в секция “ТУРИЗЪМ” със закупуване на софтуерен продукт “Gogo Web”, даващ възможност на закупилия го да използва, освен всичко включено в Gogo.bg Advanced, и самостоятелни  маркетингови уеб сайтове по предварително зададен от Gogo.bg темплейт, съдържанието на които се управлява от хотелиерите, чрез които те могат да публикуват специални предложения, безплатен, самостоятелен домейн от областите .com, .net, .org, отличаващ се от тези на останалите профили, детайлна статистика и анализ на посетителите, връзка към Фейсбук страницата на хотела директно от уеб сайта, отсъствие на реклами на други хотели.

4/ С потвърждаването на тези Специални Общи условия, всеки ХОТЕЛИЕР заявил Gogo Advance или Gogo Web декларира, че е наясно, че срещу заплатената цена закупува софтуерен продукт, изключителна интелектуална собственост на "ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК:203679302, доставен му като цифрово съдържание, а не на материален носител, чието използване започва и предизвиква необратими промени в информационната система на Администратора, с постъпването на платената цена по сметката на "ГОУГОУ.БГ" ООД, поради което с нареждане на плащането губи правото си на отказ от договора за закупуването на съответния софтуерен продукт.

Изисквания за регистрация в секция “ТУРИЗЪМ”


1/ В секция “ТУРИЗЪМ” има право да се регистрира всяко лице, което желае да рекламира продаваните от него спортни стоки в качеството му на търговец по смисъла на Търговския закон и/или да рекламира продаваните от него или от трето лице туристически услуги и отговаря поне на едно от следните определения по Закона за туризма - ХОТЕЛИЕР, ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, РЕСТОРАНТЬОР.
2/ В секция “ТУРИЗЪМ” е длъжно да се регистрира всяко лице, което оферира, продава и/или посредничи за продажбата на туристически услуги и е регистрирано като “ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ.
3/ В секция “ТУРИЗЪМ” няма право да се регистрира лице, което оферира, продава и/или посредничи за продажбата на туристически услуги и не е регистрирано като ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ.
4/ Регистрацията в секция “ТУРИЗЪМ” се извършва, ако при попълване на регистрационната форма за потребител на Сайта, се попълнят данни относно номера, датата и органа на издаване на удостоверението за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене и/или на удостоверението за регистрация като ТУРОПЕРАТОР и/или ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, издадено от Министерството на туризма, като хотелиерите посочват и коя от функционалностите, предназначени за хотелиери, желаят да ползват.
5/ След потвърждаване на приемането на Общите условия за полване на Сайта и на това ПРИЛОЖЕНИЕ, заявените безплатни функционалности се активират веднага, а платените - след получаване на съответната сума по обявената сметка на Администратора. За получените суми, Администраторът издава електронни фактури, които изпраща по електронен път.
6/ Администраторът извършва проверка на вписаните данни и обстоятелства относно удостоверенията за категоризация и за регистрация като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ и/или ТУРОПЕРАТОР и при констатиране на вписване на неверни данни и/или обстоятелства, прекратява регистрацията на потребителя на Сайта, освен ако не се касае за техническа грешка.
7/ Във всички случаи потребителят на Сайта, вписал неверни данни и обстоятелства относно категоризацията и/или регистрацията си по Закона за туризма, носи отговорност за всички вреди причинени на Администратора в резултат на вписаните неверни данни и обстоятелства.

Рекламна дейност


1/ Потребителите, регистрирали се в секция “ТУРИЗЪМ”, имат право да качват на Сайта рекламни материали за предлагани туристически услуги, места за настаняване и заведения за хранене, в обем съгласно достъпните им функционалности.
2/ Текстът и изображенията на рекламните материали са собственост на качилия ги потребител, но с качването им на Сайта се счита, че потребителят ги е предоставил за ползване от Администратора с право да ги разпространява от своя страна.
3/ Потребителите са длъжни, при разпространение на рекламни материали посредством Сайта на Администратора, да не нарушават чужди авторски права и/или права на интелектуалната собственост.
4/ Администраторът има правото при съмнение за засегнати чужди авторски права и/или права на интелектуалната собственост, да свали от Сайта съответните рекламни материали, а качилият ги потребител носи имуществена отговорност за всички вреди, резултат от рекламната му дейност, които са настъпили за Администратора.
5/ Същите задължения, права и отговорности страните по този договор имат и по отношение на рекламни материали, чиито текст и/или изображения биха могли да се възприемат като дискриминиращи, унизителни и/или накърняващи доброто име на някого.

Хотелиерски услуги и резервации

І. Общи разпоредби

1/ Чрез сайта си www.gogo.bg, “ГОУГОУ.БГ” ООД - в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, наричан по-нататък само “ТУРАГЕНТ”, посредничи между офериращи търговци на туристически услуги - ХОТЕЛИЕРИ и потенциални потребители - ТУРИСТИ, контактуващи помежду си по електронен път, пряко или посредством ТУРАГЕНТА.
2/ При сключените, чрез www.gogo.bg, договори за ползване на туристически услуги, съгласно условията на обявената оферта, може да се наложи ТУРИСТЪТ да извърши авансово плащане (пълно или частично).
3/ В зависимост от условията на офертата, авансовото плащане се извършва по сметка на ХОТЕЛИЕРА или по сметка на ТУРАГЕНТА, но във всички случаи правата и задълженията по туристическия договор възникват направо между ТУРИСТА и ХОТЕЛИЕРА.
4/ За посредническата дейност при сключването на туристическия договор, ТУРИСТЪТ не дължи и не заплаща възнаграждение на ТУРАГЕНТА, а такова се дължи и се заплаща от ХОТЕЛИЕРА.
5/ Чрез попълване на електронна резервационна бланка или чрез обаждане на обявените телефони за контакт, в зависимост от условията на конкретната оферта, Туристът би могъл да има възможност да отправи запитване за свободни места в интересуващия го период или направо да извърши временна резервация за желаната туристическа услуга, свързана с настаняване в офериран туристически обект.
6/ При отправено запитване, ТУРИСТЪТ получава отговор в срок до 24 часа и би могъл да направи временна резервация. Във всички случаи, ако офертата изисква авансово плащане, временната резервация е в сила до 48 часа, в който период от време Туристът е длъжен да я потвърди окончателно като извърши авансовото плащане. Ако срокът изтича в неработен ден, счита се, че е изтекъл в 17.00 часа на първия работен ден след това.
7/ В срок до 2 работни дни след извършеното плащане, ТУРАГЕНТЪТ потвърждава на Туриста направената окончателна резервация като му изпраща Туристически ваучер в електронна форма.
8/ Туристът следва да е наясно, че в резултат на действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), потвърдената резервация би могло да бъде отменена или да бъдат променени условията, при които е била направена. В тези случаи ТУРАГЕНТЪТ има правото, но не и задължението, да предложи на Туриста други възможности за ползване на туристическата услуга при същата цена. Ако не приеме направеното друго предложение, Туристът има правото да се откаже от договора, без да дължи неустойки и обезщетения.
9/ Туристът следва да е наясно, че офертата за конткретна туристическа услуга може да съдържа условия различни от условията в тези Общи условия. В тези случаи, отношенията между страните се уреждат съгласно условията на коркретната оферта.
10/ Туристът следва да е наясно, че ако в офертата или в резервационната бланка не е посочено изрично, че застраховката, необходима за ползване на туристическата услуга, е включена в цената, то тази застраховка не е включена и Туристът следва допълнително сам и за своя сметка да се застрахова. В тези случаи, ако поради липса на застраховка Туристът не може да ползва туристическата услуга, за която е заплатил, то ТУРАГЕНТЪТ не носи никаква имуществена отговорност за това.
11/ В случаите, когато “ГОУГОУ.БГ” ООД действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, извършващ посредническа дейност във връзка с предоставянето на туристически услуги от трето лице (други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери), с приемането на тези Общи Условия, Туристът заявява, че е съгласен, възлага на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и изрично го упълномощава: От една страна да действа от името и за сметка на Туриста и от негово име и за негова сметка предварително да резервира предлаганите от третото лице туристически услуги, с правото от името и за сметка на Туриста, да извършва плащания на третото лице във връзка с направената резервация и/или да приема обратно от третото лице суми, евентуално подлежащи им на връщане, а от друга страна да действа като пълномощник на третото лице и от негово име и за негова сметка да продава на потребителите-ТУРИСТИ туристическите услуги, предлагани от третото лице.
12/ При извършване на предварително плащане и искане от страна на ТУРИСТА, ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да му издаде фактура, която да му връчи лично или чрез ТУРАГЕНТА. До издаването на фактурата, ТУРАГЕНТЪТ има правото, но не и задължението, да издаде на ТУРИСТА проформа фактура от името на ХОТЕЛИЕРА.

ІІ. Право на отказ и прехвърляне на права

1/ Правото на отказ от резервация без неустойка може да се упражнява до 1 ден преди датата на настаняване, а дължимата неустойка може да достига до 100% от авансово заплатената сума, в зависимост от условията на конкретната оферта.
2/  Правото на отказ от резервация и дължимите неустойки се определят в зависимост от условията на конкретната оферта.
3/ Авансово платени суми, подлежащи на връщане на ТУРИСТА, се дължат от ХОТЕЛИЕРА.
4/ ТУРИСТИ, закупили туристически услуги, могат да прехвърлят правата и задълженията си по договора за закупените туристически услуги в полза на трето лице, което отговаря на всички изисквания за получаване на закупената туристическа услуга. В тези случаи ТУРИСТЪТ е длъжен в срок до 24 часа от прехвърлянето, да съобщи на ХОТЕЛИЕРА, респ. на ТУРАГЕНТА за настъпилото обстоятелство. В същото време третото лице, придобило правата и задълженията, следва да направи искане пред ХОТЕЛИЕРА, респ. ТУРАГЕНТА за получаване на Туристически ваучер с неговите данни. Прехвърляне на права не се допуска, ако до началото на предоставяне на туристическата услуга са останали по-малко от 8 дни, освен ако в офертата за предоставянето й не е посочено друго. В тези случаи, рискът от сделката за прехвърляне на права е изцяло за третото лице и “ГОУГОУ.БГ” ООД не му дължи възстановяване на суми и/или каквито и да било обезщетения и/или неустойки, ако третото лице не е могло да ползва туристическата услуга поради късното прехвърляне на права.
5/ “ГОУГОУ.БГ” ООД има право да се откаже от изпълнение и едностранно да развали договора за предоставяне на туристическата услуга, когато Турисът не плати дължимите суми в указаните срокове.

ІІІ. Рекламации

1/ В случай на неточно или лошо изпълнение на договора от страна на “ГОУГОУ.БГ” ООД, туристът е длъжен незабавно да констатира неизпълнението чрез протокол или друг равностоен документ, съставен и подписан от компетентните длъжностни лица по мястото на неизпълнението. В 7 дневен срок от завършване на ползването на туристическата услуга, Туристът има право писмено да направи рекламация на предоставената му туристическа услуга пред “ГОУГОУ.БГ” ООД, на обявения адрес. Правото на рекламация принадлежи единствено на засегнатото лице. В едномесечен срок от подаването, “ГОУГОУ.БГ” ООД разглежда и се произнася по направената рекламация, като уведомява за резултата направилото я лице.
2/ Решаването на проблемите във връзка с доставянето на туристическата услуга, възникнали след началото на предоставянето й, се решават с постигане на съгласие между туриста и ръководството на хотела, в който е настанен.
3/ При липса на постигане на съгласие ТУРИСТИТЕ, закупили туристически услуги имат право на рекламации по следния ред:
(а) Всички рекламационни оплаквания на ТУРИСТИТЕ трябва да бъдат предявени през времето на пребиваването в туристическия обект, в писмен вид, до ръководството на обекта. За направената рекламация, по електронен път или чрез телефонно обаждане, ТУРИСТЪТ уведомява и представител на ТУРАГЕНТА.
(б) ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да инструктира служителите си, че следва да приемат подадените писмени рекламации, като потвърдят с поставяне на дата и подпис върху копията на туриста момента на подаването на рекламация.
(в) В 24 часов срок от подаването, Рекламацията се разгрежда от ръководството на туристическия обект, от ХОТЕЛИЕРА или от негов представител, като за резултата от нея писмено се уведомява ТУРИСТА, а по електронен път и ТУРАГЕНТА.
(г) Ако ТУРАГЕНТЪТ има представител на място, ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да допусне този представител до участие в рекламационното производство и да му предаде копие от писмения отговор по предходната б.”в”.
(д) Рекламации, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са предявени след края на предоставяне на туристическата услуга - не се разглеждат.
(е) Рекламации за всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРИСТА не се разглеждат по реда на този договор. Такива рекламации касаят единствено ТУРИСТА и страната, от която е закупил съответните услуги.
4/ “ГОУГОУ.БГ” ООД не носи отговорност, ако договорът за туристическа услуга не е бил изпълнен поради наличие на форсмажорни обстоятелства (включително, но не само: природни бедствия и катаклизми, бунтове, войни, стачки, масови безредици, терористични актове, внезапна смърт, телесно увреждане или заболяване на лице, пряко отговорно за организирането, провеждането и изпълнението на туристическата услуга, което не е могло да бъде заменено своевременно, и т.н., и т.н.). В тези случаи сумите, платени от туристите им се връщат в 14 дневен срок след изплащането им от застрахователя или след връщане на съответната сума от страна на третото лице - контрагент (друг туроператор, туристически агент, хотелиер или превозвач) - изцяло или пропорционално, в зависимост от постъпилата сума.
5/ “ГОУГОУ.БГ” ООД не носи отговорност за багажа на Туриста (изгубване, повреждане, противозаконно отнемане и др.) и не му дължи обезщетение за неизползвани туристически услуги, от които е могъл, но не се е възползвал.
6/ Когато действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, доколкото действа като посредник и продава на ТУРИСТИТЕ, туристически услуги доставяни от трети лица - други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, “ГОУГОУ.БГ” ООД не носи имуществена отговорност пред ТУРИСТА, за неизпълнението или за лошото изпълнение от страна на третите лица.

Търговска дейност със спортни стоки и услуги, които не са туристически


1/ Търговската дейност със спортни стоки и услуги, които не са туристически по смисъла на Закона за туризма, се извършва съгласно правилата, регламентирани с Общите условия.

Заключителни клаузи


1/ В отношенията между страните, условията на тези Специални Общи Условия се прилагат дотолкова, доколкото в офертите публикувани на сайта www.gogo.bg, липсват обявени други конкретни условия за предоставянето на съответната оферирана туристическа услуга.
2/ Страните по настоящия договор се споразумяват, че споровете между тях ще се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие - от тричленен състав на Арбитражния съд при Стопанска Асоциация, Адрес:4003 Пловдив бул. “Цар Борис III Обединител” № 37, Палата 27, тел: 032 628 933 ; факс: 032 264 478; E-mail: arbitraj@biapl.org.

С потвърждаването на това приложениe към Общите условия, потребителят на Сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.

Тези Общи условия влизат в сила от 15.03.2016 година.

Всички права запазени!

"ГОУГОУ.БГ" ООД, ЕИК:203679302, със седалище и адрес на управление на дейността: Пловдив 4002, район Централен, бул. “Шести септември” № 65